ขอบเขตการทำงาน

นอกจากบริษัทเดอะแวลูเอชั่นฯ จะให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ยังให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

 • งานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
 • งานประเมินเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • งานประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • งานสำรวจและวิจัย&ศึกษาความเป็นไปได้
 • งานขายอสังหริมทรัพย์
 • งานที่ปรึกษาการลงทุน
 • งานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
 • งานตรวจสอบอาคาร

วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 • เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืม / จดจำนอง
 • เพื่อใช้ในการซื้อ – ขาย / เช่าทรัพย์สิน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางด้านบัญชี
 • เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ / กำหนดมูลค่าหุ้น
 • เพื่อร่วมกิจการ / แลกเปลี่ยนมูลค่าหุ้น
 • เพื่อใช้ประกอบการอุธรณ์กรณีเวนคืนของทางราชการ
 • เพื่อการจัดการมรดกและอื่นๆ

ประเภทของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า

 • ที่ดิน อาคารพักอาศัย โครงการพัฒนาต่างๆ
 • อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน
 • โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ ห้างสรรพสินค้า
 • โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า และเหมืองแร่
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ
 • โรงไฟฟ้าหลักและพลังงานทดแทน
 • การขนส่งต่างๆ เช่น รถ เรือ และเครื่องบิน
 • เครื่องจักรกลหนัก