เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของคนไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2535 โดยให้บริการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน อาทิเช่น ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน ผู้ตรวจสอบบัญชี/สำนักงานกฎหมาย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

บริษัท เดอะแวลูเอชั่นฯ สามารถให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน แก่ลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมและลูกค้าทั่วไปได้ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อีกทั้งยังเป็นบริษัทประเมินมูลค่า ที่ได้รับการเห็นชอบจาก กรมการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นสมาชิก สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ ผนวกกับประสิทธิภาพในการจัดการของบริษัท เดอะแวลูเอชั่นฯ ทำให้สามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความสำเร็จของบุคลากรของบริษัทฯ รวมกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้กลายมาเป็น ปรัชญาในการทำงานของบริษัท เดอะ แวลูเอชั่นฯ เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหาร

นายมานพ วรรณะเอี่ยมพิกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายกิตติคุณ ศิริไชยยากุล

รองกรรมการผู้จัดการ

นายสมิทธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

นางสาวพวงเพ็ญ สุมิพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด